http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance
 

Ucapan Penggulungan (5) oleh Y.A.B. Lim Guan Eng dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri pada hari Isnin, 28 Julai 2008: 

Pembangunan Perindustrian

Invest-in-Penang Berhad (investPenang) telah ditubuhkan pada bulan November 2004 dan telah mula beroperasi pada 1 Januari 2005. Sebagai agensi yang tidak berasaskan kepada keuntungan dan dimiliki penuh oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui State Secretary Incorporated (SSI), investPenang adalah dipertanggungjawabkan untuk mempromosikan Pulau Pinang sebagai lokasi pilihan untuk teknologi, industri dan perniagaan.

Dengan mengambil maklum tentang misinya, investPenang mempunyai 5 objektif utama iaitu:

i. Meningkatkan suasana perniagaan yang lebih selesa (dengan izin) Enhance Penang’s business-friendly environment;

ii. Meningkatkan daya saingan Negeri dari segi teknologi serta kemudahan menjalankan perniagaan (dengan izin) Strengthen Penang’s competitive edge;

iii. Mempromosikan pelaburan dalam industri dan perkhidmatan yang bernilai tambah tinggi dan berteknologi tinggi (dengan izin) Promote investments in high value-added and hi-tech industries;

iv. Menyokong pembangunan syarikat yang sedia ada untuk berkembang dari segi rantaian nilai (dengan izin) support the growth of existing companies and their movement up the value chain; dan

v. Membantu industri tempatan untuk bersaing di seluruh dunia (dengan izin) Facilitate domestic industries to compete globally.

Cabaran dan saingan yang dihadapi dari dalam dan luar negara:

i. Persaingan untuk Pelaburan di Antara Negara di Rantau Asia

Negara China merupakan persaing kepada Negeri Pulau Pinang. Walaupun Negara China masih rancak dalam pembangunannya, ia juga menghadapi beberapa kekangan telah timbul dari segi infrastruktur yang mungkin tersesak, kos keseluruhan yang semakin menigkat dan kadar pusing ganti kerja mengurangkan (dengan izin) turnover rate bagi tenaga mahir yang semakin meningkat, serta isu mengenai (dengan izin) ‘Intellectual Property’ dan sebagainya. Negara lain seperti India dan Vietnam juga adalah pesaing kepada Negeri Pulau Pinang yang mana sedang giat membangun. Namun Pulau Pinang masih mendahului dalam beberapa aspek dan ini sekaligus memberi peluang bagi Kerajaan Negeri untuk menarik pelaburan ke Negeri ini. Oleh itu, walaupun terdapat pelaburan ke negara Vietnam dan India, namun masih terdapat beberapa syarikat, khasnya yang berskala sederhana mulai beralih minat mereka dan ada juga yang menutup operasi mereka di Negara China dan memindah kembali ke Negeri Pulau Pinang.

ii. Sistem Penyampaian Kerajaan bagi Kelulusan Permit dan Insentif

Berbanding dengan Negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan beberapa kawasan di Negara China, proses kelulusan permit dan insentif di Negara Malaysia mengambil masa yang lebuh panjang. Ini adalah kerana sistem pentadbiran Malaysia adalah secara berpusat (dengan izin) centralised, berbanding dengan Vietnam dan Negara China di mana pemberian insentif dan kelulusan permit adalah secara berpusat oleh provinsi atau wilayah masing-masing.

iii. Kekurangan Tanah Perindustrian Terutamanya di Bahagian Pulau

Memandangkan sektor perindustrian di Pulau Pinang telah pesat membangun sejak 36 tahun, tanah perindustrian telah dipenuhi. Ini menyebabkan kekurangan tanah perindustrian yang merupakan satu penghalang utama dalam usaha untuk terus mengembangkan lagi pembangunan perindustrian di Pulau Pinang, terutamanya di kawasan Pulau. Pada masa yang sama, terdapat kawasan perindustrian baru di Seberang Perai seperti di Batu Kawan yang tidak dapat menarik minat para pelabur kerana tidak tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap dan bersesuaian dengan keperluan perindustrian.

iv. Pembangunan IKS

Antara cabaran yang dihadapi oleh IKS tempatan pula adalah untuk mempertingkatkan Kapabiliti dan Kapasiti IKS tempatan dalam kegiatan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dan Rekabentuk atau (dengan izin) ‘design’. Untuk syarikat IKS yang mempunyai pelanggan di kalangan syarikat MNC, semakin banyak kelompok pelanggan mereka yang berpindah operasi berintensifkan buruh ke negara yang menawarkan kos pengeluaran lebih rendah seperti China dan Vietnam. Syarikat IKS yang bermodal besar berupaya mengikut pelanggan syarikat MNC mereka ke luar Negara tetapi tidak bagi syarikat yang kekurangan modal.

Usaha yang Telah Dibuat Oleh Kerajaan Negeri untuk Meningkatkan Pelaburan dari Dalam dan Luar Negara Adalah:

i. Meningkatkan keyakinan pelabur melalui urus tadbir berpandukan prinsip CAT iaitu Cekap (dengan izin) (Competency), Bertanggungjawab (Accountability) dan Telus (Transparency).

ii. Menubuhkan “Pasukan Petugas Khas” (dengan izin) Special Task Force yang diketuai oleh saya sebagai Ketua Menteri. Pasukan ini berfungsi sebagai pemudahcara perniagaan bagi pelaburan yang melebihi jumlah RM1 Billion.

iii. Menambah baik sistem penyampaian sektor awam iaitu mempermudahkan sistem, garis panduan dan prosedur, menyelaraskan agensi di peringkat Kerajaan Negeri dan mempertingkatkan tahap mesra pelanggan bagi membolehkan Pulau Pinang kekal menarik kepada bakal pelabur.

iv. Mempromosikan aktiviti yang nilai tambahnya lebih tinggi (dengan izin) high value added activities.

v. Memperkenalkan strategi promosi yang inovatif seperti “Bina dan Sewa” (dengan izin) Build & Lease bangunan industri kepada pelabur.

vi. Mempertimbangkan skim harga tanah yang kompetitif untuk ditawarkan kepada pelabur asing yang ingin melabur dalam projek yang strategik.

vii. Mensasarkan dan menarik minat industri strategik negara luar supaya mengembangkan serta menempatkan operasi mereka di Pulau Pinang.

viii. Meneruskan program yang dilaksanakan oleh investPenang bersama-sama dengan syarikat tempatan untuk mengambil bahagian dalam pameran antarabangsa dengan menyewa ruang pameran sebagai usaha untuk mencari pelaburan baru serta peluang perniagaan.

ix. Mempromosi industri tempatan dalam bidang bioteknologi dan peralatan perubatan melalui program investPenang yang menyelaraskan penyertaan syarikat tempatan di BioMalaysia, Kuala Lumpur dan di MEDICA (Pameran Peralatan Perubatan Antarabangsa), Germany.

x. Membantu syarikat yang sedia ada untuk melabur semula dalam aktivti tambah nilai berteknologi tinggi dan untuk meningkatkan rantaian nilai. Ini dilaksanakan dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan, menjalinkan kerjasama dengan institusi latihan teknikal tempatan untuk melatih tenaga kerja memiliki kemahiran unik serta kerjasama penuh daripada MIDA untuk pemberian insentif.

xi. Mempromosikan Pulau Pinang sebagai hab pelaburan global dengan mensasarkan pelaburan industri berteknologi tinggi seperti “Avionics”, “OLED” dan “Photovoltaic”. Ini dapat dilaksanakan melalui misi pelaburan antarabangsa serta rangkaian perhubungan dengan syarikat MNC.

xii. Bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar dalam usaha untuk membantu pelabur asing khusus berkaitan dengan pengurusan alam sekitar semasa permohonan mereka diproses untuk mendapat kelulusan.

xiii. Mewujudkan beberapa “cluster” iaitu (dengan izin) “Penang Automation Cluster (PAC)”, “Penang Radio Frequency Cluster (PRFC)”, “Software Consortium of Penang” (SCOPE) dan “Techbiz (Bumiputra ICT Cluster)”. Selain daripada itu, investPenang sedang berusaha untuk menubuhkan (dengan izin) “Penang Medical Device Cluster”. Matlamat utama Kerajaan Negeri mewujudkan “clusters” ini adalah untuk mewujudkan sinergi serta meningkatkan daya saingan industri tempatan. investPenang juga telah menubuhkan Panel Penasihat Pakar Peralatan Perubatan dan Instrumentasi serta Panel Penasihat Pakar Bioteknologi, Farmaseutikal dan Nutraseutikal. Untuk menjana idea yang inovatif dan berdaya maju, panel penasihat ini dilantik di kalangan akademia dan juga industri dalam bidang yang berkaitan.

xiv. Bekerjasama dengan agensi kerajaan di peringkat persekutuan yang terlibat dalam aktiviti pelaburan seperti MIDA, SMIDEC, MATRADE, MDEC, Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) dan Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp). Jalinan kerjasama ini diperkukuhkan dalam usaha menarik pelabur asing dan tempatan melalui seminar, perbincangan, pemadanan perniagaan atau usaha sama yang berpotensi.

xv. Kerajaan Negeri juga akan bekerjasama dengan 14 Kementerian dan 38 Agensi Kerajaan dalam membantu IKS di Pulau Pinang untuk terus berkembang dengan merangka pelbagai program pembangunan untuk IKS seperti berikut:

a. Penyediaan bantuan kewangan dalam bentuk geran dan pinjaman;
b. Penyediaan premis perniagaan/kilang;
c. Program latihan;
d. Program pembudayaan; dan
e. Program promosi dan pemasaran

Kejayaan

i. Sejak penubuhannya, investPenang telah berjaya dalam usahanya untuk mempromosikan pelaburan asing mahupun pelaburan tempatan ke Negeri Pulau Pinang serta turut membantu pelabur-pelabur asing, sama ada pelabur baru mahupun pelabur sedia ada dan pertumbuhan syarikat-syarikat tempatan di Pulau Pinang.

ii. Tahun 2008 telah menunjukkan prestasi yang amat menggalakkan di mana jumlah keseluruhan pelaburan yang telah diluluskan dalam tempoh masa Januari sehingga April 2008 adalah berjumlah RM4.841 bilion. Daripada jumlah tersebut, pelaburan tempatan adalah sebanyak RM4.367 bilion atau 90% daripada jumlah keseluruhan pelaburan manakala pelaburan asing adalah berjumlah RM473 juta atau 10%.

iii. Melihat kepada jumlah pelaburan tempatan yang telah dinyatakan di atas, Kerajaan Negeri melalui investPenang telah berjaya meyakinkan syarikat tempatan untuk terus melabur di Negeri ini. Seperti yang telah dinyatakan itu, pelaburan tempatan pada awal tahun ini yang mencapai tahap RM4.367 bilion adalah merupakan peningkatan sebanyak 3 kali ganda jika dibandingkan dengan tahun dengan 2007 yang berjumlah RM1.546 bilion. Pencapaian ini akan turut menjadi sejarah bagi industri tempatan di Negeri ini, di mana pelaburan industri tempatan ini juga merupakan pelaburan yang tertinggi sejak dari tahun 1970an.

iv. Jumlah projek pelaburan yang telah diperolehi sejak mengambil alih Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi tempoh Mac hingga April tahun 2008 adalah sebanyak 17 buah projek tempatan dan luar negara dan telah diluluskan di negeri ini. Jumlah keseluruhan pelaburan yang telah diluluskan dalam tempoh masa yang sama adalah berjumlah RM1.389 bilion. Daripada jumlah tersebut, jumlah pelaburan tempatan yang telah diluluskan adalah sebanyak RM1.283 bilion manakala pelaburan asing pula adalah berjumlah RM105 juta.

v. Kerajaan Negeri tidak mempunyai rancangan untuk mengkaji semula kedudukan atau faedah-faedah yang diberikan kepada syarikat Free Trade Zone (FTZ) dalam tempoh masa lima tahun akan datang memandangkan bahawa kedudukan atau faedah-faedah yang diberikan kepada syarikat FTZ adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, dalam tempoh lima tahun ini, Kerajaan Negeri sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Pusat dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi membantu pelabur-pelabur asing yang sedang beroperasi ataupun yang akan memulakan operasi bagi menyelesaikan isu-isu mereka di kawasan FTZ. Selain daripada itu, dari semasa ke semasa, Kerajaan Negeri melalui pihak berkuasa tempatan (MPPP dan MPSP) akan terus memperbaiki dan menyelesaikan segala isu dan masalah seperti keselamatan, sosial, alam sekitar, kemudahan infrastruktur dan pengangkutan yang berlaku di kawasan FTZ.


* Lim Guan Eng, Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang dan Setiausaha Agung DAP