http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance
Selangor Structure Plan 2020 – Open call to the State Planning Board to stress on sustainable development and improve checks and balance in local government on development projects
 

Press Statement
by Lau Weng San

(Petaling Jaya, Tuesday): DAP Selangor submitted an official suggestion letter on the Selangor Structure Plan 2020 to Selangor State Planning Board (Jabatan Perancang Negeri) through MPPJ today in MPPJ.  

DAP Selangor was represented by State Chairman Ong Chee Keng, State Secretary Eng Yong Hian Wah, State Organizing Secretary Lau Weng San and DAP International Affairs Secretary Ronnie Liu. 

Below is the content of the letter:

 

30 Ogos 2005

Kepada Pengarah Jabatan Perancang Negeri Selangor,
Melalui Jabatan Perancangan dan Pembangunan MPPJ 

Cadangan-cadangan DAP Selangor ke atas Rancangan Struktur Negeri Selangor 2020 adalah seperti berikut: 

  1. Klausa 2.3.1 Penduduk dan potensi pembanguan ekonomi

Dalam RSN Selangor ini, telah digariskan bahawa demi mewujudkan pembangunan seimbang di Negeri Selangor, pengagihan penduduk ke luar Wilayah Lembah Klang (WLK) adalah diperlukan supaya penduduk-penduduk tidak hanya tertumpu di sesuatu tempat sahaja. 

Cadangan DAP Selangor: Di samping mengagihkan penduduk ke luar WLK, kerajaan negeri juga perlu berikhtiar bersama-sama dengan Majlis Perancang Fizikal Negara supaya kemasukan penduduk dari negeri-negeri yang lain dapat dikurangkan. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan beban Kerajaan Negeri Selangor. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan misalnya peluang-peluang pekerjaan di negeri-negeri lain ataupun mendirikan lebih banyak IPT di negeri lain. 

  1. Klausa 2.3.2 Aset dan potensi pembangunan sektoral.

ii. Tanah pertanian yang sesuai 

Cadangan DAP Selangor: Kerajaan Negeri Selangor perlu memperluaskan sektor pertanian di negeri Selangor demi mempelbagaikan kegiatan ekonomi di Selangor supaya tidak hanya bergantung kepada sektor permbuatan dan sektor perindustrian sebagai sumber pendapatan utama. 

Ini amat diperlukan khususnya apabila Pelaburan Langsung Luar Negara (Foreign Direct Investment) merosot, ekonomi Selangor juga akan terjejas. Untuk mengurangkan impak dan kesan negatif ini, ekonomi Selangor mestilah berbentuk mandiri (self-sustain) di mana dalam ekonomi Selangor dapat menjana kekayaan dan pendapatan sendiri walaupun dalam keadaan ekonomi yang kritikal yang disebabkan khususnya oleh kemerosotan dalam FDI.  

Oleh itu, pembangunan aktiviti pertanian khususnya kegiatan agro-industri merupakan satu strategi untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi Selangor. 

iii. Pembangunan yang telah diluluskan (komited)

Dinyatakan dalam Klausa ini ialah terminologi “pembangunan campur”. 

Cadangan DAP Selangor: Takrifan jelas terhadap “pembanguan campur” perlu dimasukkan dalam RSN Selangor. Perlu dijelaskan juga adakah “pembanguan campur” turut melipatkan pembinaan kawasan perumahan berkepadatan tinggi, contohnya pembinaan kondominium dan rumah pangsapuri. 

Ini adalah diperlukan kerana kekeliruan akan mudah tertimbul dan ini akan menyebabkan ketidakselarasan, khususnya apabila ianya dilaksanakan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). 

iv. Rangkaian perhubungan darat yang menyeluruh. 

Cadangan DAP Selangor: Negeri Selangor merupakan negeri yang mempunyai jumlah lebuhraya bertol yang terbanyak di Malaysia. Ini merupakan satu beban ekonomi yang amat berat kepada rakyat Selangor. Tambahan pula, kutipan tol akan dinaikkan dengan dari semasa ke semasa. 

Rajah 4.2 RSN Selangor telah memaparkan semua cadangan jalanraya dan lebuhraya yang akan dibina. Kerajaan Selangor juga perlu mengemukakan sebarang cadangan lain daripada syarikat swasta untuk membina lebuhraya bertol di Selangor, yang tidak sempat dimasukkan ke dalam RSN Selangor. Kerajaan Negeri Selangor perlu mengemukakan status pertimbangannya pada masa sekarang. 

Selain daripada rangkaian jalanraya/lebuhraya, Kerajaan Negeri juga perlu mempertimbangkan rangkaian pengangkutan rel/LRT dan KTM Komuter di kawasan-kawasan perbandaran baru untuk mengurankan kesesakan lalulintas di kawasan-kawasan ini seperti kawasan Puchong, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang. 

SPNB perlu diminta untuk memainkan peranan penting dalam merancang, menstruktur dan mengintegrasi segala bentuk pengangkutan awam di Selangor supaya pembinaan sistem pengangkutan rel/LRT ini dalam disepadukan dengan perkhidmatan bas. 

vii. Pembangunan Teknologi Maklumat.

RSN Selangor antara lain turut menjadikan kawasan sekitar Cyberjaya, Dengkil, Bandar Baru Salak Tinggi dan Sg Merab di Daerah Sepang sebagai Zon Koridor Raya Multimedia. Walaupun begitu, RSN Selangor tidak meletakkan apa-apa sasaran dalam penembusan broadband (broadband penetration) di seluruh Selangor menjelang tahun 2020. 

Cadangan DAP Selangor: Sasaran ini perlu diletakkan. Sekiranya Kerajaan Negeri Selangor bermegah dengan “Status Negeri Maju”nya, maka tiada sebab mengapa RSN Selangor tidak meletakkan sebarang sasaran dalam bidang ini.  

Selain daripada mengumumkan perangkaan penembusan broadband pada tahun 2005, DAP Selangor ingin mencadangkan bahawa penembusan broadband berdasakan bilangan isi-rumah dapat menjangkau 50% pada tahun 2010 dan 80% pada tahun 2020.

 

  1. Klausa 2.4.2 Pembanguan ekonomi.

Cadangan DAP Selangor: Pembanguanan ekonomi negeri Selangor kelihatan amat  tertumpu dalam sektor pembinaan dan pembuatan. Kerajaan Negeri Selangor perlu membuat perancangan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan kerajaan negeri. 

Selain itu, dalam Jadual 2.7, diperhatikan bahawa keperluan keluasan tanah perindustrian di setiap daerah di negeri Selangor pada tahun 2000, 2005 dan 2010 menunjukkan pola perubahan yang tidak stabil (berubah-ubah) dan drastik. Misalnya untuk daerah Hulu Selangor, keperluan keluasan tanah perindustrian pada tahun 2000 ialah 6308 hektar tetapi ianya merosot dengan mendadak ke paras 414 hektar pada tahun 2005 dan kemudian dijangka meningkat ke 673 hektar pada tahun 2010. 

Untuk tanah pertanian, keluasannya pula semakin menurun seolah-olah kerajaan negeri tidak ingin beikhtiar untuk mengembangkan sektor pertanian di Selangor. 

DAP Selangor dengan itu meminta Jabatan Perancang Negeri (JPN) untuk menjelaskan fenomena ini.  

  1. Klausa 2.4.3 Pembanguan sosial.

Dalam Rajah 2.10, ditunjukkan unjuran keperluan sekolah di negeri Selangor dari 2000 hingga 2020. Dalam Rajah 2.12, ditunjukkan unjuran keperluan keluasan tanah (hektar) untuk pembinaan premis keagamaan di negeri Selangor dari 2000 hingga 2020. 

Cadangan DAP Selangor: Kerajaan Negeri Selangor harus memberi bilangan SJK(C) dan SJK(T) yang akan dibina di negeri Selangor pada masa depan. Perangkaan yang ditunjukkan dalam RSN Selangor juga perlu memberi pecahan bilangan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. 

DAP Selangor berpendapat bahawa terdapat keperluan yang semakin meningkat terhadap sekolah aliran SJK(C) dan SJK(T) khususnya di Ampang, Selayang, Petaling Jaya, Klang, Puchong dan Subang Jaya. Dengan itu, Kerajaan Negeri Selangor harus membina sekolah mengikut keperluan setempat. 

Cadangan DAP Selangor: DAP mendapati bahawa terdapat jurang perbezaan yang besar di antara masjid, surau, gereja, kuil dan tokong, di mana hampir 90% daripada keluasan tanah untuk pembinaan premis keagamaan diperuntukkan kepada pembinaan masjid dan surau.  

Pada masa sekarang, kebanyakan premis keagamaan bukan Islam terpaksa ditempatkan di rumah teres dan atau kedai rumah. Kesemua premis keagamaan ini perlu diberi tempat tetap untuk menjalani aktiviti keagamaan mereka. Tambahan pula, sesetengah aktiviti keagamaan ini mungkin akan mengganggu ketenteraman jiran. 

DAP Selangor berpendapat bahawa nisbah keperluan keluasan tanah untuk pembinaan premis agama bukan Islam perlu dipertingkatkan memandangkan lebih kurang 40% daripada penduduk di Selangor merupakan bukan Muslim.

 

  1. Klausa 3.3 Sasaran Negeri Selangor Maju Sejahtera.

Jadual 3.2 memaparkan pendapatan KDNK per kapita Selangor pada tahun 2000, 2005 dan 2020. Jadual 3.3. juga memaparkan sasaran negeri Selangor Maju bagi sektor penduduk dan perancangan sumber manusia, 2005 – 2020. 

Cadangan DAP Selangor: Sebenarnya, statistik penting seperti jurang perbezaan di antara yang terkaya dengan yang termiskin juga perlu ditunjukkan di sini kerana ianya adalah lebih bermakna daripada sekadar pendapatan KDNK per kapita. Ini dapat menunjukkan setakat mana kekayaan di Negeri Selangor ini dibahagikan dengan adil saksama. 

Jadual 3.3 memaparkan bahawa kerajaan Negeri Selangor mensasarkan kadar pengangguran yang meningkat setiap tahun. Malahan, perangkaan mutlak juga menunjukkan peningkatan yang dahsyat, iaitu daripada 138,270 orang pada tahun 2000 (3.3% daripada 4.19 juta orang penduduk) kepada 270,100 (3.7% daripada 7.30 juta orang penduduk) orang pada tahun 2020. 

DAP Selangor dengan itu meminta Jabatan Perancang Negeri (JPN) untuk menjelaskan fenomena ini.

 

  1. Klausa 3.5 Zon-zon pembangunan.

Cadangan DAP Selangor: Memandangkan Zon Wilayah Lembah Klang merupakan gugusan kawasan perbandaran yang sedia ada, maka apabila RSN ini menyatakan bahawa “pendekatan pembangunan bandar mesti menekankan kaedah “infilling” atau pembangunan semula di kawasan sesak dan usang”, kerajaan negeri Selangor harus mengelakkan pembinaan kawasan perumahan berkepadatan tinggi (high density residential area) di tempat yang memang sering mengalami kesesakan lalulintas.

 

  1. Klausa 6.0 Pelaksanaan

Bahagian ini telah menyatakan bahawa RSN hanya sebagai sebuah dokumen panduan kepada semua jabatan kerajaan dan orang awam dalam memajukan Negeri Selangor.   

Bahagian ini juga menyatakan bahawa semua Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) di Selangor merupakan agensi pelaksana utama RSN Selangor. Dinyatakan juga dalam Klausa 6.5 Pemantauan bahawa proses pemantauan dilakukan oleh JPBD Negeri secara berterusan. 

Cadangan DAP Selangor:

1.      Supaya DUN Selangor menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pemilihan berkenaan dengan RSN Selangor yang turut dianggotai oleh ADUN Pembangkang dan membentangkan satu laporan kepada DUN untuk diperbahaskan.

2.      Supaya setiap ADUN dimestikan untuk memberi pandangan mereka dan membahas RSN Selangor ini melalui satu sidang DUN khas.

3.      Supaya pihak Kerajaan Negeri Selangor memulakan proses legislatif untuk meminda Akta Kerajaan Tempatan 1974 untuk memulihkan pilihanraya kerajaan tempatan supaya Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Tempatan mendapat mandat terus daripada rakyat untuk memainkan peranan pemantauan mereka di kerajaan tempatan, memandangkan pemantauan juga amat diperlukan di peringkat PBPT dan PBT (Pihak Berkuasa Tempatan) agar prinsip-prinsip asas dalam RSN Selangor ini tidak dibelakangi.

 

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

DAP Selangor.
(Rujukan: Setiausaha Organisasi DAP Selangor
Lau Weng San, 016-254 3695)

 

 

(30/8/2005)


* DAP Selangor Organizing Secretary Lau Weng San

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: